Język polski SP. KL 6. Ćwiczenia Jutro pójdę w świat (2014)

chwilowy brak towaru

Treści zawarte w zeszycie ćwiczeń pogrupowane pozostały w rozdziałach: Formy wypowiedzi, Co się kryje w tekście literackim?, Czytam ze zrozumieniem, Kultura i media, Kraina języka, Zakręty ortografii. Ćwiczenia łączą wiedzę teoretyczną z praktyką. Doskonalą m.in. Umiejętność tworzenia dłuższych form wypowiedzi (plan ramowy i szczegółowy, opowiadanie twórcze i odtwórcze, opowiadanie z dialogiem, opis postaci literackiej i rzeczywistej, redagowanie notki biograficznej, pisanie listu oficjalnego i wyrażanie swej opinii) i umiejętność dyskutowania. Sporo miejsca poświęcono środkom stylistycznym, frazeologizmom, a także czytaniu ze zrozumieniem różnorodnych wykresów i tabel. Z dziedziny kultury i mediów uczeń zdobywa wiedzę dotyczącą teatru, filmu, reklamy, malarstwa. Poznaje na dodatek wady i zalety korzystania z internetu. Zeszyt zamykają dwa pokaźne działy dotyczące nauki o języku i ortografii.