J.polski LO Przeszłość i dziś 1/1 w.2019 WSiP - Krzysztof Mrowcewicz

Podręczniki 2019

4.5 (4 głosy) 5 0 4

od 52,95

Pierwsza część podręcznika Przeszłość i dziś dla klasy 1 posiada trzy działy odpowiadające epokom historyczno-literackim. Są to: o Starożytność. Grecja i Rzym, o Starożytność. Świat Biblii, o średniowiecze.

Materiał nauczania jest ułożony chronologicznie i podzielony na działy według epok historycznoliterackich, a te - na rozdziały odpowiadające najważniejszym zagadnieniom poszczególnych epok. Chronologiczny układ treści nauczania pozwala uczniom poznawać literaturę i kulturę ze świadomością procesu historycznoliterackiego, w,,naturalnym" porządku i w najróżniejszych kontekstach.

Stałą cechą linii jest wiązanie perspektywy historycznej i współczesnej. Tej zasadzie podporządkowano prezentację i interpretację zjawisk kultury. Starannie przypasowana faktografia ilustruje żywe dziedzictwo, wytwarzające i wzbogacające współczesność.

element Dialogi z tradycją służy uświadomieniu uczniom, jak teksty współczesne nawiązują do przeszłości i jak przeszłość ożywa dzięki współczesnym reinterpretacjom. W centrum uwagi autora pozostaje tekst literacki.

Jego interpretacja ma służyć refleksji nad kondycją człowieka we współczesnym świecie i sprzyjać kształtowaniu tożsamości ucznia. Podręcznik jest wystarczającym źródłem do poznania tych utworów, które podstawa programowa zaleca czytać we fragmentach.

Dzieła, które posiadają być poznane całkowicie, są reprezentowane fragmentami i omówieniami całości. Każdy tekst literacki jest opatrzony Wskazówkami do analizy i interpretacji, które są dla ucznia zachętą i instrukcją do pracy z tekstem, a także samodzielnego odkrywania jego struktury i sensów.

Lektury przeznaczone do czytania w pełni mają - oprócz obudowy fragmentów - tzw. Przewodniki po lekturze. Znaczną częścią opracowania lektur są atrakcyjne, przeróżne, nieschematyczne polecenia dla uczniów (Czytamy, analizujemy, interpretujemy).

Jednym z ważnych celów tych poleceń jest kształtowanie świadomości kształtu językowo-stylistycznego i niesionych poprzez ów kształt znaczeń. Lektura tekstów literackich i odbiór tekstów kultury wykorzystywana jest także jako okazja do doskonalenia umiejętności komunikacyjnych (tworzenia tekstów własnych).

Przewidziane w podstawie programowej zagadnienia językoznawcze zostały omówione w odrębnych rozdziałach, zintegrowanych - tam, gdzie było to osiągalne - z treściami z zakresu literatury i kultury. Poza materiałem historycznoliterackim i językoznawczym podręcznik wprowadza przeróżne interdyscyplinarne konteksty interpretacyjne: plastyczne, filozoficzne, kulturowe i historyczne oraz biograficzne.

niebanalny wybór dzieł plastycznych ma sprzyjać pogłębionej refleksji nad kulturą, a przede wszystkim - pomagać w zrozumieniu tekstów literackich. Niemało ilustracji zostało opatrzonych rozbudowanym komentarzem, który wprowadza ucznia w podstawy odbioru dzieła sztuki, i poleceniami ukierunkowującymi interpretację.

Naprzemienny układ przystępnie napisanych partii wykładowych,,,okienek" z wiadomościami encyklopedycznymi bądź ciekawostkami, interesujących i nieschematycznych streszczeń utworów. Taki kształt książki nawiązuje do korzystnie uczniom znanej formy hipertekstu.

atrakcyjna, a zarazem prosta i przezroczysta forma usprawnia percepcję materiału i pracę z książką.