????????????????????????????????????????????????????? / contemporary trends in intercultural communication and didactics marki Wydawnictwa uniwersytetu warszawskiego

chwilowy brak towaru

Współczesne trendy w międzykulturowej komunikacji i dydaktyce W monografii przedstawiono systemowo-dynamiczny model międzykulturowej komunikacji i dydaktyki. Autorzy z ośmiu krajów – Armenii, Finlandii, Gruzji, Iraku, Japonii, Polski, Rosji i Ukrainy – rozpatrują zasady rządzące interakcją zróżnicowanych kultur językowych, komponenty dialogu międzykulturowego, a także modele i mechanizmy pokonywania trudności w relacjach pomiędzy przedstawicielami różnych kultur.

Czytelnik odnajdzie tu odpowiedzi na niemało pytań. Jakie są współczesne trendy w komunikacji międzykulturowej? Jakie czynniki wspomagają rozwój komunikacji pomiędzy kulturami, jakie zaś stoją mu na przeszkodzie? Jakie pedagogiczne metody i techniki są tu najskuteczniejsze? Jak język wpływa na tworzenie się osobowości? W jaki sposób zbiorowa mentalność, ideologia i kultura odzwierciedlają się w języku, a zarazem są przezeń kształtowane? Wśród autorów monografii znaleźli się jednocześnie doświadczeni badacze, jak i młodzi uczeni.

Pozycja może zainteresować nie tylko lingwistów, ale także kulturoznawców, psychologów, socjologów, etnologów, dyplomatów, przedsiębiorców – wszystkich, którzy w życiu zawodowym lub powszednim stykają się z problemami komunikacji międzykulturowej.

****** В монографии представлена системно-динамическая модель межкультурной коммуникации и дидактики. Авторы из восьми стран –Армении, Грузии, Ирака, Польши, России, Украины, Финляндии, Японии – рассматривают принципы взаимодействия лингвокультур, компоненты межкультурного диалога, модели и механизмы преодоления трудностей в общении представителей разных культур.

В монографии читатель найдет ответы на многие вопросы, в частности: каковы современные тренды в межкультурной коммуникации, какие факторы помогают и препятствуют её развитию, какие дидактические методы и приемы наиболее эффективны, каково влияние языка на формирование личности, как отражаются в языке и формируются им индивидуальный и коллективный менталитет, идеология и культура.

Среди авторов монографии имеются как опытные исследователи, так и молодые ученые. Данная работа может быть интересна не только лингвистам, но и культурологам, психологам, социологам, этнографам, дипломатам, бизнесменам – всем, кто сталкивается с проблемами межкультурной коммуникации в профессиональной или повседневной жизни.

****** The monograph presents a system-dynamic model of intercultural communication and pedagogy. Authors hailing from eight countries (Armenia, Finland, Georgia, Iraq, Japan, Poland, Russia and Ukraine) examine the principles of interaction of linguistic cultures, components of intercultural dialogue, models and mechanisms of overcoming difficulties in communication between representatives of different cultures.

The volume offers answers to a number of crucial questions. Why is it so important to highlight the current trends in intercultural communication? Which factors help and which hinder the development of communication? Which pedagogical methods and techniques are more effective? What is the influence of language on personality formation? How are the individual and the collective mentality, ideology, and culture reflected in language and at the same time formed aby it? Among the authors are both those with extensive research experience and young ones.

The monograph may be of interest not only to linguists but also to diplomats, sociologists, businesspeople, ethnographers, psychologists, cultural studies scholars, and, more generally, all those who confront these issues in their professional or everyday lives.

********* Шипелевич Людмила (ORCID 0000-0003-1644-8750) – доктор филологических наук, профессор, Кафедра русистики, Факультет прикладной лингвистики, Варшавский университет. Dr hab., prof. Ucz. Szypielewicz Ludmiła (ORCID 0000-0003-1644-8750) – doktor filologii, pracownik Katedry Rusycystyki na Wydziale Lingwistyki stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

PhD hab. Szypielewicz Ludmiła (ORCID 0000-0003-1644-8750) – doctor of philology, employee of the Department of Russian Studies at the Faculty of Applied Linguistics at the University of Warsaw.